تمامی فرش های نفیسی که توسط این کارشناسان مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم (مکباف) مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرند این ضمانت نامه معتبر با امضاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور را دریافت می کنند. لذا ضمانت نامه مکباف تنها متعلق به فرش های خریداری شده از این مرکز نمی باشد.
این ضمانت نامه در خصوص مواردی همچون موارد ذیل صادر و تنها با مهر برجسته مکباف مورد قبول می باشد.
عیوب مربوط به مواد اولیه ابریشم : از جمله رنگ خامه، ابریشم های کجین
عیوب مربوط به عوامل جانبی: از جمله دار، ابزار و نقشه فرش
عیوب مربوط به نگهداری فرش: از جمله نگهداری فرش در محیط مرطوب و تاریک و بیدزدگی
عیوب مربوط به غلط بافی: از جمله ناقص بودن نقش و نگارها و عدم وجود تقارن
عیوب خلوت بافی (ساده بافی): متناسب بودن گل و بندها در متن و حاشیه
عیوب پوکی و توخالی بودن: کاهش چگالی فرش با توجه به رج شمار
عیوب مربوط به پارگی: بعضی مواقع فرش ها به ویژه حاشیه آن ها پاره می شود که ممکن است پارگی در چله یا در قسمت بافته شده باشد.
عیوب مربوط به دو رنگی یا رگه دار شدن: تغییر رنگ زمینه اصلی و یا حاشیه حتی در چند رج
عیوب مربوط به کیسی: مربوط به جمع شدگی یا چین خوردگی متن یا حاشیه
عیوب مربوط به کجی

وجود ضمانت نامه مکباف این امکان را به شما می دهد که در صورت نیاز فرش خود را به همین مرکز فروخته و از قیمت بالاتری (به قیمت روز) در زمان فروش بهره ببرید.