فرش جمشیدیان

فرش جمشیدیان

فرش تمام ابریشم استاد جمشیدیان از قم، از جمله طرح های فرش خاص و مدرن قم است.

فرش قم ابراهیمی

فرش قم ابراهیمی

فرش تمام ابریشم و منحصر به فرد ابراهیمی در ابعاد 6 و 9 متری است.

فرش ابریشم اکبرزاده

فرش ابریشم اکبرزاده

فرش تمام ابریشم اکبرزاده در ابعاد 3 متری و ذرع و نیم می باشد

فرم ابریشم دایره

فرم ابریشم دایره

فرش تمام ابریشم 3 و 6 متری با طراحی محسن جدی

فرش قم پیچیده

فرش قم پیچیده

فرش تمام ابریشم 12 متری

فرش ابریشم ساده

فرش ابریشم ساده

فرش تمام ابریشم ذرع و نیم قم

فرش پژ ابریشم

فرش پژ ابریشم

فرش تمام ابریشم بژ مدرن قم

فرش ابریشم مدرن

فرش ابریشم مدرن

فرش تمام ابریشم 6 متری

فرش ابریشم زمینه آبی

فرش ابریشم زمینه آبی

فرش تمام ابریشم زمینه آبی 12 متری قم منحصر به فرد قم

فرش ابریشم زمینه مشکی

فرش ابریشم زمینه مشکی

فرش ابریشم زمینه مشکی 18 متری قم

فرش ابریشم فیروزه

فرش ابریشم فیروزه

فرش تمام ابریشم فیروزه قم در ابعاد 6 و 9 متری قم

فرش ابریشم گل صورتی

فرش ابریشم گل صورتی

فرش تمام ابریشم 12 متری مدرن با طراحی طراحان خبره قم

فرش مدرن معصومی

فرش مدرن معصومی

فرش تمام ابریشم 3 و 6 متری