شناسنامه فرش

تمامی فرش های نفیسی که توسط اساتید و کارشناسان مرکز کارشناسی و بازرگانی فرش ابریشم (مکباف) مورد ارزیابی و تأیید قرار می گیرند، شناسنامه فرش معتبر با امضاء اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و مهر برجسته مکباف را دریافت می نمایند. همچنین ضمانت نامه مکباف تنها متعلق به فرش های خریداری شده از این مرکز می باشد و در هر زمان به قیمت کارشناسی خریداری می گردند.